Encore Gardens

The abandoned Encore Gardens in Da Ken, Taiwan.